Oddělení pozemků

Rozdělení pozemku je proces, jehož výsledkem bude vymezení části, která bude využita na vlastní stavbu resp. převedena na jiného vlastníka apod.

Zaměření staveb

Zaměření staveb a přístaveb pro kolaudaci a zápis do katastru, přístaveb, garáží, geometrické plány staveb pro kolaudace.

Věcná břemena

Věcné břemeno je právo vyznačované v katastru nemovitostí, které zavazuje vlastníka pozemku strpět nějakou činnost na svém pozemku.

Zaměřování mapových podkladů pro projektování staveb

Zaměření skutečného provedení staveb a inženýrských sítí; zaměření mapových podkladů pro projektování staveb.

Vytyčování staveb

Pod pojmem vytyčení stavby je myšleno vyznačení její polohy, popř. výšky v terénu.

Zaměřování inženýrských sítí

Mezi inženýrské sítě patří nadzemní a podzemní elektrické kabely, nadzemní a podzemní telefonní kabely, vodovody a kanalizace.

Geodezie Trutnov

Vybíráme z našich měření...

Nabízíme profesionální služby v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí.
Našim zákazníkům poskytujeme ucelené portfolio služeb...