Geodezie TRUTNOV - vyzkoušejte naše služby...

Geodetické služby, geometrické plány, mapové podklady, inženýrská geodézie, vytyčení, geografické informační systémy, města, obce.

Oddělení pozemků

Rozdělení pozemku je proces, jehož výsledkem bude vymezení části, která bude využita na vlastní stavbu resp. převedena na jiného vlastníka apod.

Zaměření staveb

Zaměření staveb a přístaveb pro kolaudaci a zápis do katastru, přístaveb, garáží, geometrické plány staveb pro kolaudace.

Věcná břemena

Věcné břemeno je právo vyznačované v katastru nemovitostí, které zavazuje vlastníka pozemku strpět nějakou činnost na svém pozemku.

Zaměřování mapových podkladů pro projektování staveb

Zaměření skutečného provedení staveb a inženýrských sítí; zaměření mapových podkladů pro projektování staveb.

Vytyčování staveb

Pod pojmem vytyčení stavby je myšleno vyznačení její polohy, popř. výšky v terénu.

Zaměřování inženýrských sítí

Mezi inženýrské sítě patří nadzemní a podzemní elektrické kabely, nadzemní a podzemní telefonní kabely, vodovody a kanalizace.

Geodezie Trutnov

Vybíráme z našich měření...

Nabízíme profesionální služby v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí.
Našim zákazníkům poskytujeme ucelené portfolio služeb...